jagaa

jagaa

środa, 23 października 2013

Walka o pomnik żołnierzy Armii Czerwonej którzy polegli w obronie naszych słowiańskich ziem (2)

Artykuł zacznę od zaznaczenia, że nie propaguję ani nigdy nie poprę żadnego systemu: totalitarnego, komunistycznego, faszystowskiego, politycznego ani nawet demokratycznego, żadnego. Nie popieram również żadnych partii politycznych. Jakikolwiek system uważam za kajdany ludzkości. Człowiek rodzi się wolny! I to propaguję : WOLNOŚĆ, СВОБОДА, FREEDOM, SLOBODA. 
Wolność od systemów, polityki i religii. 

 
Pomnik, o którym mowa była w artykule poprzednim : http://mojaslowianskafilozofia.blogspot.com/2013/09/walka-o-pomnik-zonierzy-armii-czerwonej.html  na szczęście jeszcze istnieje.
W sumie są teraz dwa miejsca upamiętniające poległych żołnierzy Armii Czerwonej - pomnik z 1945 roku i nowy, który ma "zastąpić" ten prawdziwy (fot. poniżej)

 
zastępczy "pomnik" poległych żołnierzy Armii Czerwonej  w Golinie
Założę się, że nowa zastępcza tablica kosztowała UG więcej niż wyniósłby remont pomnika.
Na stronie UG w Golinie nie jest podane ile Gmina wydała na nową tablicę. Przypominam, że UG ma obowiązek informować mieszkańców na bieżąco o swoich poczynaniach jak i wydatkach. Urzędnicy istnieją dzięki mieszkańcom, bo jak kiedyś mieszkańcy się sprzeciwią i przestaną płacić podatki i inne haracze, to urzędy i urzędnicy pójdą z torbami, i co wtedy?
 To WY-URZĘDY jesteście zależni OD NAS.
Pomnik z 1945r. upamiętniający poległych żołnierzy Armii Czerwonej w Golinie
Czy zauważyliście, że na "nowej" tablicy nie ma już symbolu "sierp i młot"?
Nadmieniam, że symbol "sierp i młot" na pomniku nie jest zabroniony. 
Ewidentnie ten pomnik przeszkadza tylko rusofobom, ludziom, którzy nienawidzą wszystkiego co rosyjskie!


"Na tablicy nie ma symboli Armii Czerwonej, gwiazdy z sierpem i młotem. Te oznaki w postaci wpinki były noszone na czapkach, tak jak u Polaków orły. Proszę sobie wyobrazić, że Ukraińcy zgadzają się stworzyć cmentarz Orląt pod warunkiem,że nigdzie nie będzie symbolu orła. Ale byłby krzyk, prawda" 


Poza tym, czy Urząd Gminy zaniedbał celowo stan techniczny pomnika, żeby teraz móc tłumaczyć rozbiórkę "złym stanem"?

Nikt na sprzeciw  (wysłany oficjalnie drogą mailową podpisany imieniem i nazwiskiem) wobec rozbiórki pomnika w Golinie nie odpowiedział. Sprawy nie pozostawiło bez echa  jedynie Stowarzyszenie KURSK z Katowic zajmujące się ochroną miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Armii Czerwonej. 

(sprostowanie do artykułu  dodane 25-10-2013 o godz.19.52 treści:"Stowarzyszenie KURSK zawiadamia, iż zaplanowane na 2 listopada  zgromadzenie w obronie pomnika, zostaje odwołane. Nowy termin zostanie ogłoszony. Przyczyną zmiany jest konieczność spotkania z obywatelami Rosji, którzy przyjadą na grób swojego krewnego ( żołnierza Armii Czerwonej), którego mogiła została wyremontowana  przez nasze stowarzyszenie. Nadal wspieramy działania mieszkańców Goliny  zmierzające do ocalenia pomnika i liczymy na pozytywny finał protestu.
Jerzy TYC" Stowarzyszenie KURSK organizuje manifestację przeciw rozbiórce pomnika w Golinie, która odbędzie się    2 listopada 2013r. przy pomniku od godz. 12.00 do godz. 14.00

Zbieramy również podpisy pod petycją :" WYRAŻAM SWÓJ SPRZECIW WOBEC ROZBIÓRKI POMNIKA PAMIĘCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ W GOLINIE"
Nie bądź bierny - podpisz!

 Zainteresowanych proszę o kontakt.

Stowarzyszenie Kursk zwróciło uwagę na podstawową kwestię, otóż została naruszona umowa, którą w całości umieszczam poniżej:

 


 Dz.U.94.112.543 
UMOWA
mi ędzy Rz ądem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz ądem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pami ęci ofiar wojen i represji,
sporz ądzona w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r.
(Dz. U. z dnia 21 pa ździernika 1994 r.)
Rz ąd Rzeczypospolitej Polskiej i Rz ąd Federacji Rosyjskiej, zwane dalej Stronami,
bior ąc pod uwag ę postanowienia artykułu 17 Traktatu mi ędzy Rzecz ąpospolit ą Polsk ą a Federacj ą Rosyjsk ą o przyjaznej i dobros ąsiedzkiej współpracy z dnia 22 maja 1992 r., a także podpisane wraz z nim wspólne o świadczenie Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej,
uzgodniły, co nast ępuje:
Artykuł 1 
1. Niniejsza umowa reguluje współprac ę Stron w zakresie rozwi ązywania wszelkich spraw zwi ązanych z ustalaniem, rejestracj ą, urz ądzaniem, zachowaniem i nale żytym utrzymaniem miejsc pami ęci i spoczynku - polskich w Federacji Rosyjskiej i rosyjskich w Rzeczypospolitej Polskiej - żołnierzy i osób cywilnych poległych, pomordowanych i zam ęczonych w wyniku wojen i represji, zwanych dalej "miejscami pami ęci i spoczynku". Postanowienia niniejszej umowy obejmuj ą tak że sprawy zwi ązane z ekshumacj ą szcz ątków zwłok i godnym ich pami ęci ponownym pochowaniem. 2. Strony realizuj ąc współprac ę, o której mowa w ust ępie 1 niniejszego artykułu, kieruj ą si ę postanowieniami niniejszej umowy, celami i zasadami Konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 r. i Protokołów dodatkowych do tych konwencji, a tak że pa ństwowymi, narodowymi i religijnymi zwyczajami i tradycjami narodów Polski i Rosji. 3. Postanowienia niniejszej umowy obejmuj ą groby żołnierzy i osób cywilnych, nie mieszcz ących si ę w okre śleniu ust ępu 1 niniejszego artykułu, lecz które znajduj ą si ę na terenie miejsc spoczynku, o których mowa w ust ępie 1.
Artykuł 2 
1. Strony b ędą wymienia ć wszelkie posiadane informacje, dotycz ące poło żenia miejsc pami ęci i spoczynku, ich liczby i wielko ści oraz danych osobowych poległych, pomordowanych i zam ęczonych. 2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust ępie 1 niniejszego artykułu, ka żda ze Stron sporz ądzi wykaz wszystkich znanych miejsc pami ęci i spoczynku. 3. Ka żda ze Stron umie ści w wykazie i zapewni ochron ę wszystkich ujawnionych miejsc pami ęci i spoczynku, powiadamiaj ąc o tym drug ą Stron ę. 4. Urz ądzenie miejsc pami ęci i spoczynku przewiduje wyznaczenie ich granic, postawienie nagrobków, znaków pami ęci, pomników lub innych obiektów upami ętniaj ących. 5. W poszczególnych przypadkach, za zgod ą Stron, sposób urz ądzenia i utrzymania miejsc pami ęci i spoczynku mo że zosta ć dodatkowo sprecyzowany. Obok istniej ących mog ą by ć wznoszone nowe pomniki i inne formy uczczenia pami ęci poległych, pomordowanych i zam ęczonych, je śli maj ą one istotne uzasadnienie historyczne.
Artykuł 3 
1. Strony utrzymuj ą miejsca pami ęci i spoczynku zapewniaj ąc ochron ę grobów, nagrobków,
pomników i innych obiektów upami ętniaj ących oraz zazielenienie i zachowanie ich w nale żytym porz ądku. 2. Strony b ędą d ąż yć do usuni ęcia z terenu otaczaj ącego miejsca pami ęci i spoczynku wszelkich obiektów nie licuj ących z powagą tych miejsc. 3. Strony zobowi ązuj ą si ę do natychmiastowego wzajemnego informowania si ę o wszystkich przypadkach wandalizmu wobec miejsc pami ęci i spoczynku oraz do podejmowania niezwłocznych działa ń w celu przywrócenia tym miejscom nale żytego porz ądku, ukarania sprawców zgodnie z ustawodawstwem swojego pa ństwa i zapobiegania podobnym aktom w przyszło ści.
Artykuł 4 
1. Ekshumacja szcz ątków zwłok żołnierzy i osób cywilnych w celu identyfikacji pochowanych lub przekazania ich do pochowania w ojczy źnie b ędzie prowadzona wył ącznie na pro śbę zainteresowanej Strony i za zgod ą Strony, na której terytorium pa ństwowym one spoczywaj ą. 2. Po uzyskaniu zgody na ekshumacj ę i przekazanie szcz ątków zwłok żołnierzy i osób cywilnych do pochowania w ojczy źnie Strony uzgodni ą procedur ę przeprowadzenia ekshumacji i przekazania szcz ątków zwłok, wraz ze znalezionymi przy nich przedmiotami osobistymi, dokumentami, odznaczeniami oraz dystynkcjami. 3. Ekshumacja przeprowadzana jest przez kompetentnych specjalistów pod bezpo średnim nadzorem upowa żnionych przedstawicieli Stron. Po zako ńczeniu prac ekshumacyjnych i przekazaniu szcz ątków zwłok sporz ądza si ę protokół, który mi ędzy innymi stanowi podstaw ę przekazania znalezionych przy zwłokach przedmiotów nie wymienionych w ust ępie 2 niniejszego artykułu.
Artykuł 5 
1. Zmiany miejsca spoczynku szcz ątków zwłok w pa ństwie, w którym zostały one pochowane, odbywaj ą si ę tylko w sytuacjach wyj ątkowych, zgodnie z decyzj ą wła ściwych władz tej Strony, na której terytorium pa ństwowym znajduje si ę miejsce spoczynku. O planowanej zmianie miejsca spoczynku b ędą niezwłocznie poinformowane wła ściwe władze drugiej Strony. Zmiany miejsca spoczynku, o których mowa powy żej, b ędą dokonywane przede wszystkim przez przeniesienie szcz ątków zwłok w istniej ące miejsca spoczynku. 2. Zmiany miejsca spoczynku przeprowadzane b ędą przez wła ściwych specjalistów pod bezpo średnim nadzorem upowa żnionych przedstawicieli Stron przy obowi ązkowym przestrzeganiu ustawodawstwa Pa ństwa, na którego terytorium odbywaj ą si ę te zmiany. Po zako ńczeniu tych czynno ści sporz ądza si ę protokół. 3. Je śli teren b ędący miejscem pami ęci i spoczynku lub jego cz ęść , ze wzgl ędu na wy ższ ą konieczno ść pa ństwow ą, jest niezb ędny dla innych celów, to Strona, na której terytorium pa ństwowym ten teren si ę znajduje, zmieni jego granice lub wydzieli inny odpowiedni teren i poniesie wszystkie koszty powtórnego pochówku i urz ądzenia cmentarza. Strony b ędą przeprowadza ć konsultacje w celu wypracowania uzgodnionych decyzji w sprawach dotyczących wytyczenia nowych granic terenu lub wyboru nowego terenu oraz sposobu jego urz ądzenia, wł ącznie z przeniesieniem pomników, uwzgl ędniaj ąc przy tym postanowienia ust ępu 2 artykułu 1 niniejszej umowy.
Artykuł 6 
1. Ka żda ze Stron, po uzgodnieniu z drug ą Stron ą, przyjmie na swoim terytorium pa ństwowym wyznaczone przez wła ściwe organy tej drugiej Strony specjalne grupy robocze, w celu przeprowadzenia przedsi ęwzi ęć zwi ązanych z ustaleniem danych osobowych poległych, pomordowanych i zam ęczonych, ich upami ętnieniem oraz wykonania innych działa ń przewidzianych w artykułach 1-5 niniejszej umowy, na okres niezb ędny do ich zako ńczenia. 2. Ka żda ze Stron zapewni, zgodnie z ustawodawstwem swego pa ństwa, specjalnym grupom roboczym drugiej Strony wszystkie niezb ędne warunki dla ich działalno ści, ł ącznie z udost ępnieniem pomieszcze ń roboczych i mieszkalnych, swobod ą dost ępu do miejsc pami ęci i spoczynku oraz korzystaniem z wszelkich źródeł informacji dotycz ących tych miejsc. Strony zobowi ązuj ą si ę do udzielania tym grupom wszelkiej mo żliwej pomocy i poparcia. 3. Plany prac specjalnych grup roboczych podlegaj ą uzgodnieniu z upowa żnionymi przedstawicielami tego Pa ństwa, na którego terytorium b ędą one prowadzone.
4. Upowa żnieni przedstawiciele Stron maj ą prawo, bez wcze śniejszego powiadamiania, zapozna ć si ę z działalno ści ą specjalnych grup roboczych.
Artykuł 7 
1. Sprz ęt, środki transportu i materiały czasowo wwo żone przez specjalne grupy robocze z terytorium jednego Pa ństwa na terytorium drugiego Pa ństwa, przeznaczone do urz ądzania miejsc pami ęci i spoczynku, s ą zwolnione od ogranicze ń przywozowych, nale żno ści celnych i zabezpieczenia tych nale żno ści. 2. Powrotny wywóz urz ądze ń, środków transportu, a tak że nie wykorzystanych materiałów, o których mowa w ust ępie 1 niniejszego artykułu, nast ępuje w terminie nie dłu ższym ni ż jeden miesi ąc od zako ńczenia prac na terytorium Pa ństwa, w którym były one wykonywane. 3. Organy celne Stron, nie pó źniej ni ż w ci ągu trzech miesi ęcy od wej ścia w życie niniejszej umowy, uzgodni ą uproszczony tryb przemieszczania przez granice sprz ętu, środków transportu i materiałów, o których mowa w ust ępie 1 niniejszego artykułu.
Artykuł 8 
1. Ka żda ze Stron zobowi ązuje si ę do finansowania wszelkich przedsi ęwzi ęć zwi ązanych z utrzymaniem na swoim terytorium pa ństwowym przewidzianych w artykule 1 niniejszej umowy miejsc pami ęci i spoczynku - polskich w Federacji Rosyjskiej i rosyjskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Miejsca pami ęci i spoczynku - polskie w Federacji Rosyjskiej i rosyjskie w Rzeczypospolitej Polskiej - równie ż nowo odkryte, niezale żnie od tego, na czyim terytorium si ę znajduj ą, b ędą urz ądzane na koszt zainteresowanej Strony. 3. Finansowanie przedsi ęwzi ęć wyszczególnionych w artykułach 4 i 5 niniejszej umowy ponosi zainteresowana Strona. 4. Ka żda ze Stron finansuje pobyt i działalno ść kierowanych przez siebie specjalnych grup roboczych. 5. Ka żda ze Stron, kieruj ąc si ę dobr ą wol ą i uwzgl ędniaj ąc realne mo żliwo ści, mo że w ka żdym konkretnym przypadku, w cz ęś ci lub całkowicie, podj ąć si ę realizacji przedsi ęwzi ęć , o których mowa w ust ępach 2-4 niniejszego artykułu.
Artykuł 9 
Nie pó źniej ni ż w dwa lata po wej ściu w życie niniejszej umowy Strony przeprowadz ą konsultacje w celu oceny jej realizacji, w szczególno ści wykonania postanowie ń artykułu 8 niniejszej umowy i okre ślenia priorytetowych kierunków dalszej współpracy. Kolejne konsultacje b ędą przeprowadzane z reguły nie rzadziej ni ż raz w roku. Ustalenia co do działa ń w celu realizacji ust ępu 5 artykułu 8 niniejszej umowy, przyj ęte przez Strony w trakcie konsultacji, b ędą sporz ądzane w formie protokołów dodatkowych do niniejszej umowy.
Artykuł 10 
1. Ka żda ze Stron, zgodnie z ustawodawstwem swojego Pa ństwa, zapewni na swoim terytorium pa ństwowym swobodny dost ęp obywateli obu Pa ństw do miejsc pami ęci i spoczynku. 2. Strony, stosownie do potrzeb, b ędą sprzyja ć zakładaniu i utrzymywaniu muzeów i o środków spotka ń w pobli żu miejsc pami ęci i spoczynku, w celu zapoznania z przeszło ści ą zainteresowanych osób, głównie młodzie ży, i podejmowania działa ń na rzecz pojednania narodów.
Artykuł 11 
Ka żda ze Stron wyznaczy upowa żniony organ odpowiedzialny za koordynacj ę działa ń zwi ązanych z wykonywaniem postanowie ń niniejszej umowy.
Artykuł 12 
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie po upływie trzydziestu dni od daty pó źniejszego z powiadomie ń potwierdzaj ących wykonanie przez ka żdą ze Stron procedur wewn ętrznych niezb ędnych do jej wej ścia w życie. 2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokre ślony. Mo że by ć ona wypowiedziana przez ka żdą ze Stron w drodze przekazania drugiej Stronie pisemnego powiadomienia. W takim przypadku umowa utraci moc po upływie sze ściu miesi ęcy od dnia wysłania powiadomienia. Sporz ądzono w Krakowie dnia 22 lutego 1994 r. w dwóch egzemplarzach, ka żdy w j ęzykach polskim i rosyjskim, przy czym obydwa teksty maj ą jednakow ą moc.  
WSPÓLNE O ŚWIADCZENIE MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I FEDERACJI ROSYJSKIEJ 

W zwi ązku z podpisaniem dnia 22 lutego 1994 r. w Krakowie Umowy mi ędzy Rz ądem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz ądem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji oraz d ążą c do budowania stosunków polsko-rosyjskich na jako ściowo nowej podstawie, a tak że do przezwyci ęż enia negatywnej spu ścizny przeszło ści, maj ąc świadomo ść ogromu cierpie ń spowodowanych przez re żim stalinowski, a tak że pami ętaj ąc o niepowetowanych stratach, jakie poniosły narody Polski i Rosji, Ministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej wyra żaj ą przekonanie, że miejsca pami ęci i spoczynku ofiar wojen i represji, obywateli polskich na terytorium Federacji Rosyjskiej i rosyjskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinny by ć obj ęte nale żnym staraniem i opiek ą. Kieruj ąc si ę dobr ą wolą i warto ściami humanitarnymi, Strona rosyjska zamierza rozpocz ąć w maju 1994 r. w Katyniu i Miednoje ekshumacj ę szcz ątków ofiar totalitaryzmu, w tym oficerów polskich, oraz uczestniczy ć w godnym ich pami ęci pochowaniu. Strona rosyjska o świadcza, i ż jest gotowa ponie ść zwi ązane z tym koszty oraz udzieli ć pomocy w urz ądzeniu cmentarzy-pomników w Katyniu i Miednoje. Strona rosyjska zamierza równie ż udziela ć dalszej pomocy w pracach nad urz ądzaniem innych cmentarzy w miejscach martyrologii obywateli polskich na terytorium Federacji Rosyjskiej. Strona polska o świadcza, i ż jest gotowa ści śle współdziała ć ze Stron ą rosyjsk ą dla zapewnienia nale żytej troski o znajduj ące si ę na terytorium Polski miejsca spoczynku żołnierzy nie obj ęte działaniem umowy. Decyzje poci ągaj ące za sob ą zmian ę statusu takich miejsc spoczynku b ędą podejmowane po uprzednim poinformowaniu urz ędów konsularnych Rosji w Polsce. Obie Strony b ędą rozwija ć współprac ę w celu zachowania na swoich terytoriach pa ństwowych miejsc pami ęci zwi ązanych z histori ą Polski i Rosji.


Wszyscy Słowianie powinni być dumni z naszej ogromnej kultury i narodów, ponieważ wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.

Все Cлавяне должны гордиться нашей великой культуры и людей, потому что все мы братья и сестры.

 Wygramy, nasza sprawa jest słuszna!!!
Мы победим, наше дело правое !!!

8 komentarzy:

 1. Popieram walkę w obronie pomnika. Mam nadzieję, że sprawą zainteresuje się obok Stowarzyszenia Kursk także ambasada rosyjska i sprawę nagłośni na znacznie wyższym szczeblu.

  Sława!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za poparcie. Stowarzyszenie Kursk podjęło odpowiednie kroki, z tego co mi wiadomo ambasada rosyjska została poinformowana. Czekamy na reakcję, o wszystkim poinformuję na blogu.

   Sława!

   Usuń
 2. Witaj.
  Słyszałaś już może?
  http://www.youtube.com/watch?v=pHQoTskxcFU

  Jednym słowem "czarna mafia" poczyna sobie coraz śmielej. Ale nie ma co się dziwić. Przyzwolenie polskiego narodu na podobne szopki to już tradycja idąca w setki lat. Ślepota na dyskryminację, nietolerancję i ekspansję kościoła katolickiego trwa w najlepsze, bo przecież naród pędzony na medialnej papce i "prawdach" z ambony nie ma szans na choć nikły procent samostanowienia.

  Szczerze mówiąc powinni sporządzić teraz jakąś petycję odwoławczą. Z chęcią podpiszę.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, przepraszam, że dopiero odp, ale nie miałam czasu.
   Tak, znam temat, to skandaliczne co się wyprawia. Ta czarna mafia traci grunt pod nogami i na szczęście popełnia błędy. Nie takie mocarstwa upadały...

   Pozdrawiam :)

   Usuń
 3. Kłaniam się.

  Cieszy mnie, że są "na tej Ziemi" ludzie, którzy myślą normalnie, bez żadnego zabarwienia politycznego. Dziękuję za niezwykle ciekawy artykuł, a z jego treścią identyfikuję się i w pełni popieram Twoje starania. Podobnie jak mój poprzednik - poprę każdą inicjatywę, która dotyczy ratowania pomników historii, a nie "histerii", którą karmią się Polacy.
  Jedno zdanie na temat warszawskiego pomnika Braterstwa Broni. Jestem ciekawy, czy po wybudowaniu metra na Pradze wróci on na swoje miejsce. Z tego co słychać, to istnieje realne zagrożenie, że pani prezydent Warszawy ze swoimi ludźmi będzie starała się przenieść go na peryferie. Ten fragment warszawskiej Pragi od zawsze kojarzy się z pomnikiem, który nazywają "Czterech Śpiących" i stoi na tle cerkwi.

  Pozdrawiam serdecznie i dziękuje za niezwykle ciekawy i ważny społecznie artykuł. :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witaj, polityką się brzydzę, ale niestety muszę ją znosić, żeby wiedzieć co się w qrwidołku dzieje.
   Edwardzie, rządy, religie czy systemy mogą się zwalczać nawzajem lub darzyć sympatią - zwisa mi to, ale nie pozwolę żeby siali nienawiść wśród ludzi, między narodami. Podpieranie się "złym stanem technicznym pomnika" to tylko głupi pretekst, by Rosjanom zagrać na nosie, to przejaw rusofobii. Zauważ, że dziś w Polsce jest jakaś epidemia likwidacji pomników - to jest zarazem zacieranie i zakłamywanie naszej historii.
   Słyszałam o pomniku Braterstwa Broni, wydaje mi się, że ten pomnik ma już z góry zaplanowane inne miejsce, ale czas pokaże.

   P.S. Wydaje mi się, że z wiejskiej z W-wy porozsyłano nakazy do miast i gmin o likwidacje wszystkich pomników pamięci żołnierzy Armii Czerwonej. Jeśli tak, to została naruszona umowa między Polską a Rosją, którą w całości umieściłam w artykule powyższym.

   Pozdrawiam serdecznie:)

   Usuń
 4. Proszę Państwa, nadpis po rosyjsku na nowym pomniku został "przepisany" Z BŁĘDAMI! Chociaż mówi się, że nadpis został "ten sam". Śpiewałam w Golinie kilka razy, mieszkam niedaleko, przyjeżdżam tam na imprezy kulturalne. ....no, i jestem "native-speakerem", czyli Rosjanka. Dla czego nie zapytali mnie o tekście? Mnie akurat "zależy". I na tym również. ...........W tym roku umyłam pomnik na cmentarzu komunalnym w Koninie (na Morzysławiu), nie wiem, ile lat tam nie myto, woda w wiaderku była jak kawa z fusami - całe szczęście, że jeszcze stoi, przyjeżdżamy tam co jakiś czas. Chcemy też pofarbować tam, tylko nie wiemy - gdzie mamy się zgłosić. W Golinie ja proponowała władzom (sama rozmawiałam) odnowić tablicę na starym pomniku, żeby zachować TEKST (został bardzo niewyraźny, Polak by nie poradził z odszyfrowaniem), tylko mnie rozśmiali się prosto w oczy - i cisza. Tak to jest. Z wyrazami szacunku do wszystkich, śpiewaczka Elena.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Eleno, cieszy mnie, że Ci zależy. Nie znam perfekcyjnie rosyjskiego i nie zwróciłam uwagi, że na nowej tablicy pamiątkowej jest błąd w napisie, jaki?

   Z pomnikiem w Golinie jest większy problem - władzom ubzdurało się, że pomnik przeszkadza i zajmuje cenne miejsce parkingowe.
   Wraz ze Stowarzyszeniem Kursk, o czym wspomniałam w artykule, walczymy o to, by pomnik został. Władze Goliny twierdzą również, że nie ma funduszy na remont pomnika - Stowarzyszenie Kursk wysłało pismo do gminy proponując remont pomnika i jak na razie cisza, gmina milczy i co dziwne - nie odpowiadają na żadne pisma, e-maile.....jakby tam nikt pisać nie umiał. Taka prywata w tej gminie jak i w naszym rządzie :(

   Eleno, proszę o kontakt na maila doranis@op.pl może pomożesz nam w przerwaniu tej ciszy. Pozdrawiam :)

   Usuń